Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW STUDIA FILMÓW RYSUNKOWYCH

Poniższy regulamin określa zasady rezerwacji i sprzedaży biletów oraz zasady wstępu, brania udziału w wydarzeniach i zwiedzania wystaw w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji OKO przy Studiu Filmów Rysunkowych.

1. Definicje
 

„Regulamin”
Ten regulamin;

 
„SFR”
Studio Filmów Rysunkowych z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 24, 43-300 Bielsko-Biała, państwowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 93/2016, NIP: 5472158573;

 
„OKO”
Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO przy Studiu Filmów Rysunkowych, ul. Cieszyńska 24, 43-300 Bielsko-Biała;

 
„Sklep”
Elektroniczny system rezerwacji i sprzedaży biletów dostępny na stronie internetowej www.sfr.pl umożliwiający m.in. zakup biletów i bonów podarunkowych na odległość;

 
„Użytkownik”
Korzystająca ze Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

 
„Konsument”
Osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową;

 
„Kasa biletowa”
Punkt stacjonarnej sprzedaży biletów i bonów podarunkowych w OKO.

 

2.  USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
2.1. SFR umożliwia rezerwację i zakup biletów wstępu oraz bonów podarunkowych na zasadach opisanych poniżej, a nadto świadczy dodatkowe usługi w postaci dostarczania Newslettera.
2.2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie darmowego Newslettera z informacjami dotyczącymi wydarzeń i promocji w Studiu Filmów Rysunkowych i OKO. Zapis na Newsletter odbywa się poprzez akceptację checkboxa i podanie adresu e-mail Użytkownika, natomiast rezygnacja z subskrypcji jest dopuszczalna w dowolnym momencie poprzez kliknięcie w link widniejący na końcu Newslettera lub poprzez przesłanie na adres e-mail Sprzedawcy informacji o rezygnacji.
2.3. Do rezerwacji oraz zakupu biletów oraz zakupu bonów podarunkowych za pośrednictwem Sklepu, wymagane jest korzystanie z urządzenia z dostępem do Internetu i aktualną przeglądarką internetową wspierającą JavaScript i pliki cookies, a także posiadanie aktywnego adresu e-mail. Do odtworzenia biletów w formacie PDF celem ich weryfikacji i okazania konieczne jest korzystanie z programu właściwego do otwierania plików w formacie PDF, np. Adobe Reader, Preview lub innych.
2.4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.5. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem zagrożeń występujących w świecie cyfrowym, które są poza kontrolą Sprzedawcy, takich jak phishing czy złośliwe oprogramowanie. O zagrożeniach internetowych i sposobach ich zwalczania można dowiedzieć się więcej na stronach rządowych, np. pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/loguj-sie-z-glowa-czyli-jak-bezpiecznie-korzystac-z-internetu lub https://cik.uke.gov.pl/edukacjatop/.
2.6. SFR podejmuje wszelkie rozsądne i proporcjonalne działania i środki techniczne i organizacyjne celem przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu drogą elektroniczną, w tym dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz poprawne funkcjonowanie Sklepu.
 

3. Ogólne zasady sprzedaży i wstępu.
3.1. Bilety uprawniają posiadacza do wstępu do OKO i zapoznania się z ofertą kulturalną i zasobami OKO, do których należą wystawa stała, wystawy czasowe, seanse kinowe w Kinie Kreska oraz wydarzenia specjalne takie jak warsztaty, spotkania autorskie czy koncerty. 
3.2. Sprzedaż biletów oraz Bonów Upominkowych na odległość odbywa się za pośrednictwem Sklepu, natomiast sprzedaż stacjonarna odbywa się za pośrednictwem Kasy Biletowej, pod warunkiem dostępności miejsc. 
3.3.  Rezerwacja biletów indywidulanych na wydarzenia w OKO jest możliwa wyłącznie w przypadku wydarzeń nieodpłatnych. 
3.4. Użytkownik może w każdej chwili, bez konieczności zakładania konta użytkownika, złożyć zamówienie wypełniając formularz zamówienia, tj. poprzez podanie danych koniecznych do realizacji zamówienia, wybór metody dostawy, wybór metody płatności i dokonanie płatności. Dostępne metody płatności, metody dostawy, a także metody wystawienia i doręczenia faktury, prezentowane są na etapie składania zamówienia.
3.5. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, w tym adresowych. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamówienia wybrać opcję „Faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
3.6. Informacje o towarach i cenach podane w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez SFR przyjęcia złożonego zamówienia w wiadomości e-mail.
3.7. Płatność powinna być dokonana nie później niż w czasie 20 minut od momentu złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania płatności po upływie tego czasu, zamówienie zostanie anulowane, o czym kupujący zostanie poinformowany drogą mailową, na adres wskazany w formularzu zamówienia. Fakt dokonania zapłaty zostaje potwierdzony kupującemu w formie mailowej, na adres wskazany w formularzu zakupu.
3.8. Po opłaceniu zamówienia kupujący otrzyma bilet elektroniczny w formacie PDF na adres mailowy podany w zamówieniu, do samodzielnego wydrukowania.
3.9. Bilety zakupione online należy okazać bileterowi przy wejściu na wystawę, do sali kinowej lub na wydarzenie. Bilety należy okazać w formie papierowego wydruku lub w formie elektronicznej na wyświetlaczu urządzenia mobilnego z widocznym kodem kreskowym. W przypadku zakupu biletu ulgowego, należy okazać również dokument uprawniający do ulgi. W przypadku stwierdzenia braku dokumentu uprawniającego do zniżki, gość zostanie skierowany do Kasy biletowej w celu dokonania dopłaty do biletu w pełnej cenie.
3.10. Orientacyjny czas zwiedzania wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji OKO wynosi 60-90 minut. Zbyt mała ilość czasu przeznaczona przez gościa na zwiedzanie przed zamknięciem wystawy, nie stanowi podstawy do reklamacji. 
3.11. Dzieci w wieku do lat 14 mogą przebywać na terenie wystaw wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 
3.12. Płatności za bilety obsługiwane są za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy24. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa powyżej powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności, właściciela serwisu Przelewy 24, należący do PayPro S.A., z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: serwis@przelewy.24 lub kontaktując się pod nr telefonu +48 61 642 93 44
3.13. SFR nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego.


4. Rezerwacja, sprzedaż i zwrot biletów - dla zwiedzających indywidualnie
4.1. Bilety na wydarzenia upoważniają do wstępu w dniu i o godzinie podanej na biletach. Niewykorzystanie biletu nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty ani wymiany biletu na bilet z innym terminem, chyba że niewykorzystanie biletu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie SFR.
4.2. W przypadku biletów zawierających oznaczony numer miejsca lub nazwę strefy, jego właściciel jest zobowiązany do zajęcia tego miejsca lub przebywania w oznaczonej strefie.
4.3. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, goście posiadający bilet na zwiedzanie Wystawy Stałej winni stawić się w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji OKO co najmniej 15 minut przed godziną rozpoczęcia zwiedzania. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania godzin wejść na zwiedzanie wskazanych na bilecie. Przybycie po wskazanej na bilecie godzinie zwiedzania skutkuje utratą możliwości wzięcia udziału w zwiedzaniu bez możliwości odzyskania poniesionych kosztów, chyba że dostępna będzie inna godzina zwiedzania w tym samym dniu.
4.4. SFR zastrzega sobie prawo do opóźnienia wejścia w stosunku do wyznaczonej na bilecie godziny w przypadku, gdy liczba osób w obiekcie przekroczy dopuszczalny limit. 
4.5. Konsumentom nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, ponieważ zakup biletu stanowi umowę o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, na której oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Zakupione bilety nie podlegają wymianie na bilety w innej cenie lub na inne wydarzenie czy też inny termin wydarzenia. Bilet uszkodzony (nieczytelny dla urządzeń skanujących) nie podlega zwrotowi. 
4.6. Niezależnie od braku ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, SFR zezwala na zwrot biletów indywidualnych z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Składając rezygnację z zarezerwowanego terminu (na adres: info@sfr.pl) należy wskazać: numer i datę rezerwacji, liczbę zwracanych biletów oraz sposób płatności.
4.7.  Zwroty uiszczonych opłat będą dokonywane: 
4.7.1. w przypadku biletów zakupionych stacjonarnie - w Kasie Biletowej, gotówką lub na kartę płatniczą, zgodnie z formą, w jakiej płatność została wniesiona; w celu uzyskania zwrotu należy okazać oryginał dowodu zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT); 
4.7.2. w przypadku biletów zakupionych na odległość – przelewem, najpóźniej w ciągu 14 kolejnych dni roboczych na numer rachunku, z którego została dokonana wpłata w systemie płatności internetowych.


5. Rezerwacja, sprzedaż i zwrot biletów – dla grup zorganizowanych niekomercyjnie
5.1.  Grupy zorganizowane przez podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej lub prowadzące ją w formie działalności ubocznej (np. przedszkola, szkoły, instytucje kultury, domy pomocy społecznej), liczące co najmniej 11 osób w tym jednego opiekuna są uprawnione do zakupu biletów grupowych na zwiedzanie grupowe lub seans kinowy na warunkach określonych poniżej. Na każde 10 płatnych biletów przysługuje jeden bilet dla opiekuna w cenie 1 PLN.
5.2. Zwiedzanie lub udział w seansie kinowym w grupach zorganizowanych niekomercyjnie są możliwe również po dokonaniu uprzedniej rezerwacji  z odroczonym terminem płatności. 
5.3. Rezerwacje dla grup zorganizowanych prowadzi pracownik Infolinii w dniach i godzinach wskazanych na stronie sfr.pl. W celu rezerwacji należy skorzystać z danych kontaktowych wskazanych na stronie sfr.pl.
5.4. Zarezerwowane bilety należy opłacić w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w potwierdzeniu. Po przekroczeniu wskazanego terminu, rezerwacja automatycznie zostaje anulowana, a bilety wracają do puli sprzedażowej.
5.5. Bilety grupowe można zwracać bez podania przyczyny w terminie 14 dni przed terminem wydarzenia. Składając rezygnację z zarezerwowanego terminu (na adres: rezerwacje@sfr.pl) należy wskazać: numer i datę rezerwacji, liczbę zwracanych biletów oraz sposób płatności.
5.6. Zwroty uiszczonych opłat będą dokonywane: 
5.6.1. w przypadku biletów zakupionych stacjonarnie - w Kasie Biletowej, gotówką lub na kartę płatniczą, zgodnie z formą, w jakiej płatność została wniesiona; w celu uzyskania zwrotu należy okazać oryginał dowodu zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT); 
5.6.2. w przypadku biletów zakupionych na odległość – przelewem, najpóźniej w ciągu 14 kolejnych dni roboczych na numer rachunku, z którego została dokonana wpłata w systemie płatności internetowych.


6. Rezerwacja, sprzedaż i zwrot biletów – dla grup zorganizowanych  komercyjnie
6.1.  Grupy zorganizowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, liczące co najmniej 11 osób w tym jednego opiekuna są uprawnione do zakupu biletów grupowych na zwiedzanie grupowe lub seans kinowy na warunkach określonych poniżej. Na każde 10 płatnych biletów przysługuje jeden bilet dla opiekuna w cenie 1 PLN.
6.2. Zwiedzanie wystawy lub udział w seansie kinowym w grupach zorganizowanych komercyjnie są możliwe również po dokonaniu uprzedniej rezerwacji z odroczonym terminem płatności – tj. do 7 dni od daty  dokonania rezerwacji.  
6.3.  Rezerwacje dla grup zorganizowanych prowadzi pracownik Infolinii w dniach i godzinach wskazanych na stronie sfr.pl. W celu rezerwacji należy skorzystać z danych kontaktowych wskazanych na stronie sfr.pl.
6.4. Zarezerwowane bilety należy opłacić w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w potwierdzeniu. Po przekroczeniu wskazanego terminu, rezerwacja automatycznie zostaje anulowana, a bilety wracają do puli sprzedażowej.
6.5. Bilety grupowe można zwracać w terminie do 14 dni przed terminem wydarzenia. Zakupione bilety krócej niż 14 dni przed wizytą nie podlegają zwrotowi.
6.6.  Składając rezygnację z zarezerwowanego terminu (na adres: rezerwacja@sfr.pl) należy wskazać: numer i datę rezerwacji, liczbę zwracanych biletów oraz sposób płatności.
6.7.  Zwroty uiszczonych opłat będą dokonywane: 
6.7.1. w przypadku biletów zakupionych stacjonarnie - w Kasie Biletowej, gotówką lub na kartę płatniczą, zgodnie z formą, w jakiej płatność została wniesiona; w celu uzyskania zwrotu należy okazać oryginał dowodu zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT); 
6.7.2. w przypadku biletów zakupionych na odległość – przelewem, najpóźniej w ciągu 14 kolejnych dni roboczych na numer rachunku, z którego została dokonana wpłata w systemie płatności internetowych.


7.  Sprzedaż bonów upominkowych
7.1.  SFR oferuje możliwość zakupu Bonu Upominkowego, który po wymianie na bilet(y) uprawnia jego posiadaczy do zwiedzania wystawy stałej w OKO.
7.2.  Bon Upominkowy jest ważny i może być wykorzystany od dnia zakupu przez 12 miesięcy, z zastrzeżeniem konieczności dokonania rezerwacji z minimalnym wyprzedzeniem 3 tygodni zgodnie z pkt 7.7 Regulaminu. Niewykorzystanie Bonu Upominkowego w terminie jest równoznaczne z utratą jego ważności i nie stanowi podstawy do zwrotu jego równowartości w gotówce, ani wystąpienia jego posiadacza wobec SFR z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie, chyba że niemożność skorzystania z bonu wynika z siły wyższej stwierdzonej odpowiednimi przepisami, np. zagrożeniem epidemicznym.
7.3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Bonu Upominkowego uniemożliwiającego jego czytelność, nie jest możliwe skorzystanie z Bonu Upominkowego ani uzyskanie duplikatu.
7.4.  Bony Upominkowe nie podlegają dalszej odsprzedaży ani wymianie na pieniądz.
7.5. Posiadacz Bonu Upominkowego ma prawo do jego wymiany (w miarę dostępnych miejsc) na dwa, trzy, cztery lub pięć (w zależności od wybranego nominału) biletów na Wystawę Stałą. Wymiana Bonu Upominkowego na bilety może być dokonana wyłącznie w Kasie Biletowej Centrum Bajki i Animacji OKO.
7.6. Warunkiem uzyskania Bonu Upominkowego jest wpłacenie kwoty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
7.7.   Skorzystanie z Bonu Upominkowego wymaga dokonania rezerwacji poprzez Infolinię (dane kontaktowe dostępne na stronie sfr.pl)  z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 3 tygodnie przed planowanym terminem zwiedzania. SFR nie odpowiada za niemożliwość skorzystania z Bonu Upominkowego przez jego posiadacza w każdym przypadku, gdy zgłoszenie rezerwacji nastąpi w okresie krótszym aniżeli 3 tygodnie do daty upływu ważności Bonu Upominkowego.
7.8.   W celu dokonania rezerwacji, posiadacz Bonu Upominkowego jest zobowiązany skontaktować się z Infolinią (dane kontaktowe dostępne na stronie sfr.pl).


8.  Wizerunek
8.1. Wydarzenia kulturalne i promocyjne w OKO mogą być nagrywane do celów archiwalnych i informacyjnych przez SFR lub upoważnione podmioty. Rozpowszechnianie tych nagrań może się wiązać z rozpowszechnieniem wizerunku osoby, której wizerunek jako uczestnika został utrwalony, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w zakresie publicznego udostępniania materiałów w taki sposób, aby każdy mógł się z nimi zapoznać w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. w mediach społecznościowych SFR takich jak fanpage SFR na portalu Facebook lub strona internetowa SFR.
8.2.  Mając na uwadze, że rozpatrywanie i uwzględnianie indywidualnych sprzeciwów w zakresie rozpowszechniania wizerunku utrwalonego na ww. materiałach dotyczących wydarzeń w OKO byłoby nieproporcjonalne pracochłonne, czasochłonne i kosztowne, uczestnikom wydarzeń nie przysługuje sprzeciw, akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku, a cena biletów została skalkulowana z uwzględnieniem powyższej zgody.


9.   Rozwiązywanie sporów
9.1. Reklamacje mogą być składane w dowolnej formie, powinny jednak zawierać informacje wymagane do ustalenia odpowiedzialności SFR lub jej braku, a także dane reklamującego potrzebne do rozpatrzenia reklamacji. 
9.2.  Wszelkie reklamacje składane przez Konsumentów będą przez SFR rozpatrywane w terminie 14 dni. Pozostałe reklamacje będą przez SFR rozpatrywane w terminie 30 dni.
9.3.  Konsument ma prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej oraz powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów, o pomoc w rozstrzygnięciu sporu wynikłego z umowy sprzedaży.
9.4. Niezależnie od powyższego, Konsumenci mają prawo do dochodzenia pozasądowego rozwiązania sporu za pośrednictwem platformy ODR Komisji Europejskiej dostępnej pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


10. Postanowienia końcowe
10.1. Polityka prywatności SFR jest dostępna pod adresem: https://www.sfr.pl/p/1987/polityka-prywatnosci.
10.2.        Treści zawarte w Sklepie oraz w OKO, w tym szczególności zdjęcia, ilustracje, filmy i rekwizyty, podlegają ochronie na gruncie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a korzystanie z nich poza licencją ustawową, bez zgody Sprzedawcy lub innych uprawnionych, może grozić odpowiedzialnością cywilną lub karną.
10.3. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu lub usług OKO powinny być niezwłocznie zgłaszane SFR, w dowolny sposób.
10.4. Bez uszczerbku dla przepisów przewidujących korzystniejsze rozwiązania dla konsumentów, sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania ze Sklepu i usług OKO jest sąd właściwy ze względu na siedzibę SFR.
10.5.  Bez uszczerbku dla praw nabytych, SFR zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych powodów, w szczególności ze względu na zmianę zakresu, sposobu lub zasad świadczenia usług, zmianę przepisów prawa lub ich sposobu interpretacji, konieczność usunięcia wątpliwości lub niejasności, konieczność przeciwdziałania naruszeniom prawa lub Regulaminu, zobowiązanie wynikające z orzeczenia sądu lub innego uprawnionego organu. Zmiany regulaminu będą komunikowane zarejestrowanym Użytkownikom poprzez e-mail wysłany na adres przypisany do konta Użytkownika.
10.6. Regulamin obowiązuje od dnia 30.04.2024.
 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.